อบจ.สงขลา จัดการประชุมเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) ต่อแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่

    2018-11-05 10:42:14
    30 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดการประชุมเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) ต่อแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ณ ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายจารึก ไชยประภา รักษาการ ผอ.กองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รวมถึงคณะที่ปรึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ซึ่งโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง เป็นโครงการภาครัฐขนาดใหญ่ ที่มีรูปแบบการดำเนินการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดทำรายงาน ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ซึ่งการจัดการประชุมครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน โครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการเงิน