อบจ.สงขลา ร่วมจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 23

    2018-11-05 10:47:03
    3 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดสงขลา ร่วมกับ อบจ.สงขลา อำเภอบางกล่ำ อบต.บางกล่ำ จัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561 เป็นประเพณีเก่าแก่ที่จัดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน เพื่อส่งเสริมและร่วมสืบสานอนุรักษ์การแข่งเรือให้คงอยู่สืบไป ให้อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวบางกล่ำ และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอบางกล่ำ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นให้ดีขึ้น โดยประธานในพิธี นายวีรนนท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปลัดอาวุโส นายก อบต.บางกล่ำ ผอ.ททท.หาดใหญ่ ส.อบจ. ในพื้นที่ ซึ่งประเพณีแข่งเรือยาวดังกล่าว องค์การบริหารจังหวัดสงขลาให้งบประมาณในการสนับสนุนในการจัดงานจำนวนเงิน 900,000.-บาท และนับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาจากในอดีตกาล เนื่องจากในอดีตพื้นที่อำเภอบางกล่ำ ในพื้นที่ตำบลบางกล่ำ ตำบลแม่ทอม เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองออกสู่ทะเลสาบหลายสาย เช่น คลองบางกล่ำ คลองท่าเมรุ คลองคูเต่า ประชาชนในพื้นที่แถบนี้จะใช้เรือเป็นพาหนะในการติดต่อไปมาหาสู่ และใช้ขนส่งผลผลิต ปัจจุบันการแข่งขันเรือยาว จะกำหนดแข่งขันเป็นประจำทุกปี และได้เปลี่ยนจากการแข่งขันจากวันทอดกฐิน มาเป็นในวันเสาร์แรกของ เดือนพฤศิจกายน ของทุกปี โดยระยะแรกจะทำหลังจากออกพรรษา ซึ่งเป็นฤดูฝน มีน้ำหลาก ชาวบ้านที่อาศัยในแถบสายน้ำบางกล่ำ-แหลมโพธิ์ จะแข่งเรือยาวขึ้นในวันทอดกฐิน เนื่องจากวันดังกล่าวมีประชาชนมาร่วมทำบุญมากมาย เรือของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทอดกฐิน ก็จะเข้าร่วมแข่งขันจนเกิดเป็นประเพณีแข่งเรือยาวขึ้น ต่อมาได้มีการแข่งขันกันในระหว่างหมู่บ้าน ขยายออกไปในอำเภอใกล้เคียง และได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นเป็นประจำทุกปี จนกลายเป็นประเพณีแข่งเรือยาวประจำปี สำหรับการแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 กำหนดจัด ณ บริเวณท่าน้ำวัดบางหยี หมู่ที่ 4 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561