นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2018-11-08 15:25:11
    8 พฤศจิกายน 2561 เวลา (08.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้เข้าประชุม คณะผู้บริหาร รองปลัด ปรึกษาพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 สนง.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีระเบียบวาระประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สรุปรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ (ทั้งประเภทองค์กรและประเภทบุคคล) ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 3.1 ติดตามความพร้อมของศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ (กองส่งเสริมฯ / กองผังเมือง) 3.2 ติดตามความพร้อมของศูนย์ฝึกอบรม (กองผังเมือง) 3.3 ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างถนนบริเวณด่านพรหมแดน (กองช่าง) 3.4 ติดตามความก้าวหน้าศูนย์คมนาคมขนส่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กองผังเมือง) 3.5 ติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินสะสม (กองช่าง) 3.6 ติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินกู้ (กองช่าง) 3.7 ติดตามความก้าวหน้าการจัดจ้างสร้างแพขนานยนต์ (กองกิจการขนส่ง) ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ แนะนำข้าราชการใหม่ (กองการเจ้าหน้าที่) รายงานสถานะการคลัง (กองคลัง) ปฏิทินการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (สำนักปลัดฯ) ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 5.1 การเตรียมการเปิดศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ (กองส่งเสริมฯ) ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)