18 ก.พ.2561 นายก อบจ.สงขลา เป็น ประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา จัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560

    2018-02-18 10:57:09
    18 ก.พ.2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา จัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560 ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย ร่วมกับบริษัท สำนักพิมพ์ เอมพันธ์ จำกัด เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแก่ครู กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา ซึ่งมีกลุ่มครูที่มาจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ สงขลา สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เข้ารับการอบรม ทั้งนี้เพื่อให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ได้เข้ารับการอบรมเรียนรู้แนวทางการเรียนการสอน เพื่อที่จะกำหนดทิศทางการเรียนการสอนร่วมกัน รวมถึงเทคนิคในการสอน เพื่อที่จะบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนไปสู่ความเป็นเลิศ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด และประสบการณ์สร้างเครือข่าย กำหนดทิศทางการพัฒนาในกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาร่วมกัน เพื่อความเป็นเลิศและมีประสิทธิภาพ เพื่อเราสอนครู และครูเป็นผู้สร้างเด็กต่อไป