นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ที่จะเตรียมการปรับภูมิทัศน์ สถานที่ก่อสร้างโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา

    2019-01-10 14:52:44
    9 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ที่จะเตรียมการปรับภูมิทัศน์ สถานที่ก่อสร้างโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา