โรงเรียนสังกัดอบจ.สงขลา เตรียมเข้าค่ายพัฒนาปรับปรุงสนามเด็กเล่นทาสีรั้วร.ร.บ้านสำนักแต้ว

    2019-01-21 10:37:25
    โรงเรียนสังกัดอบจ.สงขลา เตรียมเข้าค่ายพัฒนา ปรับปรุงสนามเด็กเล่นทาสีรั้วร.ร.บ้านสำนักแต้ว โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์, ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์) ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา จัดทำโครงการค่ายพัฒนาวิชาการและแนะแนวการศึกษาโรงเรียนในจังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนบ้านสำนักแต้ว ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา วันที่ 24 – 27 มกราคม 2562 นายวุฒิ รัตนพิทักษ์ ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า ได้พานักเรียนสังกัด อบจ.สงขลามาเพื่อสำรวจความพร้อมของสถานที่และจัดซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมหรือปรับปรุง เพื่อที่จะเข้าค่ายที่โรงเรียนบ้านสำนักแต้วตามโครงการค่ายพัฒนาวิชาการและแนะแนวการศึกษา เป็นกิจกรรมในการสร้างจิตอาสาให้กับนักเรียน สิ่งที่เราจะจัดทำประกอบด้วยโครงการแรกคือการซ่อมปรับปรุงสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กเล็กและสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กใหญ่ พร้อมจัดสวนใหม่ และสุดท้ายคือการทาสีรั้วโรงเรียนบ้านสำนักหว้า ซึ่งเป็นโครงการที่นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลาได้อนุมัติปีละแสน เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนมีจิตอาสา ที่ปรึกษาโครงการกล่าวอีกว่า นักเรียนโรงเรียนสังกัด อบจ.สงขลาทุกคนจะต้องเป็นนักเรียนที่มีจิตอาสาพร้อมที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือสังคม ซึ่งเป็นการฝึกตัวเองให้รับใช้ชุมชน โดยโครงการดังกล่าวเราก็ได้ทำมาทุกปีหมุนเวียนไปตามพื้นที่ทุรกันดาร “โดยปีนี้ได้เลือกโรงเรียนบ้านสำนักหว้า ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กระดับประถมศึกษา โดยนักเรียนที่เข้าค่ายก็จะได้ทำงานด้วยฝีมือของเขาเอง” นายนูญ สายอ๋อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.สงขลา กล่าวว่า เป็นโครงการที่โรงเรียนให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เริ่มต้นโดยการสำรวจโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลหรือทุรกันดาร ขาดอุปกรณ์หรือชำรุดไปตามสภาพตามกาลเวลา “เมื่อเรามีพื้นที่เป้าหมายแล้วก็จะไปสำรวจพื้นที่ว่า จะทำสิ่งใดบ้าง มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะจัดซื้อ หลังจากนั้นก็เตรียมความพร้อมและกำหนดวันเข้าค่ายตามโครงกาต่อไป โดยปีนี้กำหนดในปลายเดือนมกราคม 2562 สำหรับโรงเรียนบ้านสำนักหว้า ม.3 ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2506 นางศศิสุดา แก้วเอียด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561) ปัจจุบันมีครู 8 คน ธุรการ 1 คน นักการ 1 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา มีนักเรียนรวม 108 คน ภาพ : ข่าว : เกษม ลิมะพันธุ์ : KasemNEWS ประธานกรรมการสถานศึกษา ร.ร.เกาะแต้วฯ