อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมรณรงค์การลดใช้พลาสติก ปลุกจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง

    2019-01-23 14:13:08
    อบจ.สงขลา ปลุกจิตสำนึก ในการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง จึงจัดกิจกรรมรณรงค์การลดใช้พลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยสะสม ซึ่งประเทศไทยประสบปัญหาขยะตกค้างมากที่สุดติดอันดับต้นๆ ของโลก และขยะไหลลงทะเล สร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมรณรงค์การลดใช้พลาสติก ตามโครงการการจัดการขยะ และในช่วงบ่ายมีกิจกรรม การเพ้นท์สี และสกรีนลายลงบนกระเป๋าผ้า ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปัจจุบันปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกพื้นที่กำลังเผชิญอยู่ รวมทั้งในประเทศไทย โดยสถิติจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ในปี พ.ศ.2559 มีปริมาณมากถึง 74,130 ตันต่อวัน หรือมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยตลอด และมีขยะตกค้างสะสมที่ยังดำเนินการจัดการไม่ถูกต้องอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งขยะพลาสติกเป็นหนึ่งในขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม่และตกค้างสะสม ทำให้ขยะพลาสติกในไทยมีปริมาณมากเป็นอันดับ 5 ของโลก ที่น่ากังวลก็คือ ขยะพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียงปีละ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบและเผาทำลายบางส่วนยังตกค้างในสิ่งแวดล้อม เป็นผลให้มีขยะพลาสติกไหลลงทะเลจำนวนมาก กลายเป็นแพขยะขนาดใหญ่ บางส่วนย่อยสลายเป็นไมโครพลาสติกสะสมในห่วงโซ่อาหาร อบจ.สงขลา จึงตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากขยะพลาสติกต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสงขลา จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์การลดใช้พลาสติก เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ปัญหาโดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง ลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ลดการสร้างขยะออกสู่สิ่งแวดล้อม ภาพ / ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา