นายก อบจ.สงขลา ประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 4 สหกรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

    2019-01-23 14:15:54
    21 มกราคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 4 สหกรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมแหลมขวัญ ชั้น 3 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา