อบจ.สงขลา สนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ และเสริมสร้างรายได้ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการเกษตร

    2019-01-23 14:22:10
    อีกหนึ่งความสำเร็จ ในการสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ และเสริมสร้างรายได้ให้กับนักเรียน โรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นนโยบายของนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 นักเรียนโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ โรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา ภายใต้การบริหารงานของ นายนูญ สายอ๋อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ได้สนับสนุนให้นักเรียนนำผลผลิตที่ปลูกโดยนักเรียน ซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษ ด้วยการปลูกพืชไร้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์) อาทิเช่น ผักกรีนโอ๊ค ผักเรดโอ๊ค ผักเรดปัตตาเวีย ผักร็อคเกต และผักคอส เป็นต้น มาจำหน่ายให้แก่ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.สงขลา เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับนักเรียนในระหว่างศึกษาเล่าเรียน และช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารราคาประหยัด ที่มีประโยชน์ และปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นสาเหตุของโรคภัยต่างๆ จากการรับประทานผักที่มีสารพิษตกค้าง ภาพ : ฐานิตย์ แก่นกระจ่าง ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา