นักเรียนความเป็นเลิศเทคโนโลยีการเกษตร ประสบผลสำเร็จกับการทดลองปลูกเมล่อน(Melon)

    2019-01-25 15:19:49
    นักเรียนความเป็นเลิศเทคโนโลยีการเกษตร ประสบผลสำเร็จกับการทดลองปลูกเมล่อน เมลอน (Melon) นับเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่นิยมบริโภคกันมากในปัจจุบัน เพราะมีรสชาติอร่อย มีกลิ่นหอมและรสหวาน แถมยังมีสีสันที่สวยงามน่ารับประทานนิยมนำมาบริโภคสด หรือแม้แต่นำมาเป็นส่วนประกอบของหวาน เช่น เครื่องดื่มสมูตตี้ ไอศครีม ฟรุตสลัด ด้วยความนิยมการบริโภคที่มากขึ้นของเมล่อน ส่งผลให้เมล่อนมีราคาแพงที่สุดในบรรดาพืชตระกูลแตง จึงมีเกษตรกรที่เปลี่ยนจากการปลูกพืชอย่างอื่นมาปลูกเมล่อนเมล่อนกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถทำรอบปลูกได้ไวกว่าผลไม้ชนิดอื่น ซึ่งมีอายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ 70 - 90 วัน ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ด้วยกระแสความดังของเมล่อนในปัจจุบัน ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ๆ ศึกษาหาความรู้เข้าสูงวงการเกษตรโดยทำฟาร์มเมล่อนในทั่วทุกภาคของประเทศ ไม่ว่าเป็นฟาร์มที่ทำในเชิงท่องเที่ยว หรือทำขายผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ส่งผลให้เมลอนกลายเป็นผลไม้ที่สามารถหาซื้อได้โดยทั่วไป ในราคาที่ถูกลงกว่าเดิม ในจังหวัดสงขลาเองมีการปลูกในหลายพื้นที่ ในขณะที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ มีการปลูกเมล่อนเป็นฟาร์มตัวอย่างในโรงเรือนปิด โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรที่สนใจ พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับสถานศึกษาที่ต้องการปลูกเมล่อน นายยูญ สายอ๋อง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.สงขลา ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรงเรียนเกาะแต้วฯ ได้เปิดการสอนเน้นความเป็นเลิศด้านศิลปะดนตรีและด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยในส่วนของความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีนั้น นักเรียนได้เรียนรู้วิชาพื้นฐานการเกษตร ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยก่อนหน้านี้เมื่อต้นปี 2560 ได้ทำบันทึกข้อตกลง MOU กับคณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่ ได้รับการถ่ายทอดการปลูกผักไร้ดิน จนปัจจุบันนักเรียนมีความชำนาญในการปลูกมากขึ้น ส่วนล่าสุดคือการได้รับการถ่ายทอดการปลูกเมล่อน โดยในช่วงแรกมีการทอดลองปลูกไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร จนกระทั่งได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่ให้ความสำคัญจัดสร้างโรงเรือนแบบปิดเพื่อปลูกเมล่อนโดยเฉพาะ พร้อมกับมีการศึกษาด้านวิชาการและทำการปลูกในโรงเรือนปิด “พบว่าให้ผลผลิตในระดับที่ดีพอสมควร โดยมีการดูแลการป้องกันแมลงไม่ให้ระบาด มีครูเกษตรเป็นผู้จัดการดูแล พร้อมกับให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้กระบวนการต่างๆ และถึงแม้ว่าในช่วงพายุโซนร้อนปาบึกมีฝนตกลงมาและส่งผลกระทบโดยมีเชื้อราระบาดอยู่บ้าง แต่ก็ได้มีมาตรการป้องกันปัญหาได้ในระดับหนึ่ง” นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มีโอกาสมาเยี่ยมและให้กำลังใจกับครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมกับได้ไปติดตามความก้าวหน้าความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการเกษตร เช่น การปลูกเมล่อน การปลูกพืชไร้ดิน การเลี้ยงสัตว์ พร้อมกับเสนอแนะการปรับพื้นที่ การวางแผนการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ พร้อมกันนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงในอาคารโรงอาหารพร้อมๆ กับครู บุลากรทางการศึกษา และนักเรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้กล่าวในช่วงการเยี่ยมชมการปลูกเมล่อนผลไม้ที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้ว่า เป็นแปลงสาธิตของนักเรียนความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการเกษตร ของโรงเรียนสังกัด อบจ.สงขลา (ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์, ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์) เป็นความตั้งใจที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาการเกษตร การทำการเกษตรสมัยใหม่ และนักเรียนเหล่านี้จะได้มีความรู้ติดตัวเพื่อไปประกอบอาชีพในวันข้างหน้า เป็นการสร้างทักษะในวิชาพื้นฐานของการเรียนวิชาการเกษตร ดูวิธีการว่าจะทำอย่างไรในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพาะปลูกพืชหรือผลไม้ต่างๆ “เพราะฉะนั้นวิชาด้านเทคโนโลยีการเกษตรของโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ที่สังกัด อบจ.กล่าวได้ว่าเป็นสาระวิชาที่ประสบความสำเร็จในการที่จะสร้างความชำนาญเฉพาะด้าน หรือการสร้างทักษะพื้นฐานในขณะที่กำลังเรียนอยู่ทั้งในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย เมื่อนักเรียนมีทักษะอย่างนี้ ในวันข้างหน้าเขาจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ” ถ่ายภาพ : เกษม ลิมะพันธุ์ : KasemNEWS สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/100024484281092/videos/367470070745799/?t=0