รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิชาการและมหกรรมวิชาชีพ เปิดบ้านเพื่อการเรียนรู้ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2561

    2019-01-25 15:22:18
    วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิชาการและมหกรรมวิชาชีพ เปิดบ้านเพื่อการเรียนรู้ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร งานสัปดาห์วิชาการและมหกรรมวิชาชีพ เปิดบ้านเพื่อการเรียนรู้ (Open House) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน สถานประกอบการ และผู้ปกครอง ได้รู้จักและเห็นถึงความสำคัญของการเรียนในอาชีวศึกษา ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาเหล่านั้น จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน พัฒนาท้องถิ่น และประเทศให้เจริญก้าวหน้า กิจกรรมภายในงาน มีการแสดงผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ ผลผลิตนักเรียน,นักศึกษา การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ กิจกรรมฝึกอบรม 108 อาชีพ การแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ภาพ : อรอนงค์ รอดแก้ว ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา