รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ “นวมินท์วิชาการ” ประจำปี 2561

    2019-01-25 15:25:06
    วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ “นวมินท์วิชาการ” ประจำปี 2561 ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา งานนิทรรศการวิชาการ “นวมินท์วิชาการ” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถในทักษะด้านวิชาการ ทักษะด้านการแสดง ทักษะด้านวิชาชีพ และเวทีการประกวดแข่งขัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนะแนวศึกษาต่อ ตลอดทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและสาธารณชนรับทราบเกี่ยวกับการรับนักเรียน และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย ภาพ/ข่าว :อรอนงค์ รอดแก้ว ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา