นายก อบจ.สงขลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดสงขลา

    2019-01-25 15:54:32
    25 มกราคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในพิธีเปิด โครงการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดสงขลา กิจกรรมการขับเคลื่อนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสงขลา มีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายเชาวลิตร นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลากล่าวรายงาน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในญานะองค์กรสนับสนุนการให้บริการสาธารณะ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ในฐานะ เลขานุการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา มีหน้าที่หลักในการดำเนินการป้องกันและบดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัด โดยประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอดชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการรณรงค์ แก้ไข ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ และในการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน จึงต้องได้รับความร่วมมือในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ รู้สาเหตุ ปัญหาและจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางท้องถนนจังหวัดสงขลา จึงได้จัดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่นขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และตำรวจภูธรในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ร่วม 350 คน