อบจ.สงขลา กับการขับเคลื่อนนโยบาย การพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชน “พลัง อช.จิตอาสา สร้างสุขสู่ชุมชน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง”

    2019-01-29 11:09:28
    อบจ.สงขลา กับการขับเคลื่อนนโยบาย การพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชน “พลัง อช.จิตอาสา สร้างสุขสู่ชุมชน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง” เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี อาสาพัฒนาชุมชน วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์การภาคประชาชนและเครือข่ายด้านความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ( กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชน “พลัง อช.จิตอาสา สร้างสุขสู่ชุมชน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง”) ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ กล่าวว่า การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งเป็นภารกิจที่กรมการพัฒนาชุชนดำเนินการมาตลอด โดยดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2512 คัดเลือกบุคคลที่มีลักษณะเป็นผู้นำ มีจิตอาสา เป็นอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นเสมือน “เงา” ของพัฒนากร ที่ปฏิบัติงานเคียงคู่กันในพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบล งานอาสาพัฒนาชุมชน เป็นงานที่แสดงถึงความเสียสละ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีบทบาทภารกิจของอาสาพัฒนาชุมชนที่ได้กระทำ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และสามารถพึ่งตนเองได้ นับว่าเป็นภารกิจที่สำคัญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีบทบาทในการให้การสนับสนุนแก่องค์กรประชาชนให้ใช้ศักยภาพของตนเองในลักษณะร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ภารกิจ ที่จะช่วยเหลือชุมชนและสังคมได้มากขึ้น กิจกรรมภายในงาน มีการมอบโล่ห์ อาสาพัฒนาชุมชน ดีเด่น การเสวนา และมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า โอท็อปของดีของจังหวัดสงขลา อาทิเช่น น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น , ไก่ทอดเทพา แกงเขียวหวาน , ยำสาหร่ายเกาะยอ , ขนมทองพับข้าวสังหยด , ข้าวหลามแม่ทอม ฯลฯ ภาพ / ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา