ปลัดอบจ.คนใหม่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฝากข้อคิดเป็นนักเรียนที่ดีลูกที่ดีและเป็นคนดี

    2019-01-29 11:11:03
    ปลัดอบจ.คนใหม่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ฝากข้อคิดเป็นนักเรียนที่ดีลูกที่ดีและเป็นคนดี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาคนใหม่ตรวจเยี่ยมครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา (ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์, ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์) กล่าวให้ข้อคิดกับนักเรียนและเยี่ยมชมแปลงเกษตรของนักเรียนด้านความเป็นเลิศเทคโนโลยีเกษตร 28 มกราคม 2562 เวลา 08.15 น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธง โรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ให้การต้อนรับนายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมด้วยนางหิรัญญา ศรีปานแก้ว รองปลัด อบจ.สงขลา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้การต้อนรับ โดยมีนายนูญ สายอ๋อง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ กล่าวต้อนรับ นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวขอบคุณครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ตนเองพื้นเพเป็นคนตำบลโรง อ.กระแสสินธ์ จ.สงขลา เคยดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลเมืองควนลัง เทศบาลเมืองกระบี่ (5 ปี 9 เดือน 12 วัน) และโอนย้ายมาเข้ารับตำแหน่งปลัด อบจ.สงขลาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 “เคยอยู่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม จะมีการขอพบปะครูและนักเรียนเดือนละครั้ง เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะ วันนี้เป็นครั้งแรกที่ขอพบนักเรียนหน้าเสาธง ส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษา จะได้กำหนดอีกครั้งเพื่อรับทราบและสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน” ปลัด อบจ.สงขลา กล่าวว่า โดยในส่วนของนักเรียนนั้น จะขอพูดให้เป็นข้อคิดเพื่อให้ลูกๆ นักเรียนได้นำไปปฏิบัติ ได้คิด ได้ทำ เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต รวมถึงการเรียน เรื่องที่จะพูดคือเรื่องหน้าที่ในฐานะที่ทุกคนเป็นนักเรียนจึงจำเป็นที่เราจะต้องมีหน้าที่ หน้าที่ที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติจะมีอยู่ 4 เรื่อง เรื่องแรกคือหน้าที่ของความเป็นลูกที่ดี หน้าที่การเป็นนักเรียนที่ดี หน้าที่การเป็นลูกศิษย์ที่ดี และหน้าที่เป็นคนดีของประเทศ การเป็นนักเรียนนักเรียนที่ดีย่อมเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่เป้าหมายที่สำคัญของประเทศคือต้องการให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่ง แต่ต้องเป็นคนดีก่อนถึงจะเป็นคนเก่ง แต่ถ้าเป็นทั้งคนดีและคนเก่งถือว่าสุดยอดเป็นที่ต้องการและได้รับการชื่นชม “เพราะลูกที่ดีจำเป็นที่จะต้องเชื่อฟังพ่อแม่และประพฤติปฏิบัติตามในทุกเรื่องที่พ่อแม่ตักเตือนสั่งสอน พ่อแม่บอกว่าทำ พ่อแม่บอกว่าอย่าทำ ซึ่งนักเรียนทุกคนย่อมทราบดีและทุกคนมีพ่อแม่ คนที่ทำหน้าที่พ่อแม่หรือผู้ปกครอง ไม่ว่าจะเป็นใครจะบอกกล่าวลูกอยู่ 2 อย่างคือ อย่าทำในสิ่งที่ไม่ดี แต่ให้ทำในสิ่งทีดี” ปลัดจังหวัด อบจ.สงขลา กล่าวถึงเรื่องที่ 2 คือหน้าที่การเป็นนักเรียนที่ดี เรื่องนี้ครูจะพูดอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะพูดหน้าแถวหรือพูดในห้องเรียนในเรื่องที่ดีๆ ขอให้ลูกนักเรียนได้ทบทวนดูว่าครูกับพ่อแม่จะพูดเหมือนกัน และแทบจะไม่แตกต่างกันเลย ส่วนการทำหน้าที่เป็นลูกศิษย์ที่ดีนั้น ลูกนักเรียนต้องตั้งใจเรียน ทำตามครูที่แนะนำสั่งสอนในเรื่องที่ดี ซึ่งจะผสมผสานกันอยู่ และเรื่อรวมกันทั้ง 3 ด้านนั่นก็คือการทำหน้าที่เป็นคนดี ก็คืออย่าทำในสิ่งที่พ่อแม่บอกว่าอย่าทำ ที่ครูบอกว่าอย่าทำ ส่วนที่พ่อแม่ให้ทำครูให้ทำ นั่นคือสิ่งที่นักเรียนควรทำ ย่อมจะทำให้นักเรียนเป็นคนดีแน่นอน “ต้องยอมรับว่าไม่มีใครหรอกที่จะไม่หวังดีกับลูกเท่ากับพ่อแม่ผู้ปกครองและครูบาอาจารย์ เพราะเขาเหล่านี้จะแยกกันไม่ออกต่างคนต่างให้ลูกนักเรียนเป็นคนดี สรุปก็คือพ่อแม่คือพ่อแม่ที่บ้าน ครูคือพ่อแม่ที่โรงเรียน” ถ่ายภาพ : เกษม ลิมะพันธุ์ : KasemNEWS ประธานกรรมการสถานศึกษา ร.ร.เกาะแต้วฯ