นักเรียนจิตอาสา อบจ.สงขลาเข้าค่ายพัฒนา แต่งแต้มสีสันส่งมอบให้ ร.ร.บ้านสำนักหว้า

    2019-01-29 11:12:27
    นักเรียนจิตอาสา อบจ.สงขลาเข้าค่ายพัฒนา แต่งแต้มสีสันส่งมอบให้ ร.ร.บ้านสำนักหว้า โรงเรียนสังกัดอบจ.สงขลาเข้าค่ายโครงการค่ายอาสาพัฒนาด้วยจิตสาธารณะ ณ โรงเรียนบ้านสำนักแต้ว ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคม 2562 มีครู –นักเรียนจิตอาสากว่า 40 คน ที่ชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านศิลปะ ด้านการเชื่อมโลหะ ด้านการออกแบบ ด้านการทาสี พร้อมออกเยี่ยมชุมชน โดยทุกคนมีจิตอาสาทำงานกันด้วยความรักความสามัคคี โดยมีครูวุฒิ รัตนพิทักษ์ ที่ปรึกษาโครงการ เป็นผู้ควบคุมดูแลและร่วมปฏิบัติงาน โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.สงขลาผ่านโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนโรงเรียนในชนบทหรือถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเล่นสำหรับเด็ก หรือเครื่องเล่นชำรุดทรุดโทรมขาดการบำรุงรักษา ต่อเติมหรือแต่งแต้มความสวยงาม ที่สำคัญคือการฝึกให้นักเรียนมีจิตอาสามากยิ่งขึ้น เป็นนักเรียนที่ดีในอนาคตของประทศ รายงานข่าวแจ้งว่า นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัด อบจ.สงขลา พร้อมด้วยนายนูญ สายอ๋อง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้เดินทางมาเยี่ยมการปฏิบัติงานของครุและนักเรียนจิตอาสา พร้อมกับชื่นชมผลงานและให้กำลังใจ หลังจากได้ชมผลงานแล้วมีความภาคภูมิใจที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยผลงานที่เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ พร้อมรับประทานอาหารร่วมกับครูและนักเรียน นายวุฒิ รัตนพิทักษ์ ครูที่ปรึกษาโครงการและร่วมปฏิบัติงาน กล่าวว่า โครงการค่ายอาสาของโรงเรียนสังกัด อบจ.สงขลา โดยได้รับความร่วมมือจากครู อาจารย์ นักเรียนที่มีจิตอาสา รวมทั้งศิษย์เก่านายธีรดิษฐ์ ใบหมุดและเพื่อนๆ นักเรียนรุนที่ 2 ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ที่มาร่วมตั้งวันแรกจนถึงวันสุดท้าย การปฏิบัติในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นเด็กเล็กและเด็กใหญ่ โดยเด็กเล็กเราก็ได้ออกแบบเป็นรั้วกั้นแบบตาข่ายรั้วเหล็กเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ ผลงานด้านศิลปะฝาผนัง โดยเฉพาะศิลปะบนพื้นถนนตั้งแต่เริ่มเข้าประตูโรงเรียน ออกแบบตั้งแต่เครื่องหมายบวกลบคูณหาร อักษรไทย ก ถึง ฮ ภาษาอังกฤษ A – Z เป็นฝีมือของนักเรียนจิตอาสา “ที่สำคัญพวกเราทุกคนได้รับกำลังใจจากท่านปลัด อยจ.สงขลาคนใหม่คือนายประพันธ์ ศรีสุวรรณ และผู้อำนวยการ นูญ สายอ๋อง ที่ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมกับชื่นชมถึงความมีจิตอาสาทั้งครูและนักเรียน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ที่บอกว่านักเรียนของเราทุกคนจะต้องมีจิตอาสา” ครูที่ปรึกษาโครงการ กล่าวในตอนท้ายว่า การปฏิบัติได้สิ้นสุดสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยเราได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากครูโรงเรียนสำนักหว้า ทั้งในระบบไฟฟ้า ห้องน้ำ และสุดท้ายคือผู้อำนวยการศศิสุดา แก้วเอียด ได้เลี้ยงอาหารขอบคุณพวกเราก่อนจากลา ซึ่งในความเป็นจริงแล้วพวกเราไม่ต้องการรบกวนท่าน “กลุ่มครูและนักเรียนจิตอาสาทุกคนทำกันด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยม จิตอาสาเหล่านี้เสียสละทั้งๆ ที่เป็นวันหยุดเขาจะได้กลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่ แต่เขาก็ยอมเสียสละเต็มใจจะมาเข้าค่ายพัฒนา ขอบคุณผู้ปกครองที่อนุญาตให้บุตรหลานของท่านได้ร่วมกิจกรรม ณ วันนี้งานของเราได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ผลงานครั้งนี้ขอมอบให้กับท่านผู้อำนวยการ เพื่อเต็มเต็มความสุขให้กับเด็กๆ ต่อไปครับ” นางศศิสุดา เอียดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสำนักหว้า กล่าวว่าเป็นโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานพื้นที่ประถมศึกษาเขต 3 (สพป.3) ต้องขอขอบคุณครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลาที่มีจิตอาสาทุกคนที่ได้สละเวลา กำลังกายกำลังใจมาช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งขาดทั้งในเรื่องงบประมาณและอื่นๆ นักเรียนที่มาร่วมทำงานให้กับโรงเรียนบ้านสำนักหว้าในครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่มีจิตอาสา สละเวลามาแบ่งปันน้ำใจให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านสำนักหว้า การเข้าค่ายอาสาในครั้งนี้ คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ที่โรงเรียนได้จัดทำโครงการขึ้นโดยการสนับสนุนของ อบจ.สงขลา อยากให้มีโครงการนี้ต่อเนื่องตลอดไป เพื่อแบ่งปันทั้งน้ำใจ รอยยิ้มให้กับโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในชนบทที่ด้อยโอกาสต่อไป “ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนบ้านสำนักหว้า ต้องขอขอบคุณ อบจ.สงขลาไว้เป็นอย่างสูงที่เติมเต็มสร้างสันต์และรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ทุกคนคะ” นายนูญ สายอ๋อง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ กล่าวสนับสนุนว่า เป็นไปตามนโยบายของนายกอยจ.และทีมงานบริหาร ที่ต้องการให้โรงเรียนในชนบทห่างไกล ได้รับโอกาสที่ดีทำสิ่งที่ดีๆ ให้กับเด็กมีเครื่องไม้เครื่องมือ เช่น สนามเด็กเล่น สวนที่สวยๆ หรืออื่นๆ ที่ก่อให้เกิดประโยขน์โดยส่วนรวม เด็กจะได้มีความสุขโรงเรียนก็มีความสวยงามโดดเด่นขึ้น ถ่ายภาพ : เกษม ลิมะพันธุ์ : KasemNEWS ประธานกรรมการสถานศึกษา ร.ร.เกาะแต้วฯ