นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดโครงการ ค่ายพลังเยาวชนสร้างสรรค์ สู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5

    2019-01-29 16:08:44
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการ ค่ายพลังเยาวชนสร้างสรรค์ สู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 มีนายคงพันธ์ เชิดบำรุง นายกสมาคมเยาวชนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยตัวแทนเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและสภานักเรียนจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการ ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา จากการที่สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตในสังคม จากครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเดี่ยว อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ทำให้พ่อแม่ต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน ส่งผลให้ครอบครัวขาดความอบอุ่น เยาวชนในครอบครัวขาดการดูแลชี้แนะในสิ่งเหมาะสม ประกอบกับควาสก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์ และวัฒนธรรมข้ามชาติทำให้เยาวชนถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเหล่านั้น สมาคมเยาวชนจังหวัดสงขลาจึงตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการ ค่ายพลังเยายชนสร้างสรรค์ สู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยงของยาเสพติด โดยเด็กและเยาวชนสามารถขยายเครือข่ายในการทำกิจกรรมภายในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นการแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ และจะได้ตระหนักถึงบทบาทของสภานักเรียน ภายในสถาบันศึกษาของตนเอง พร้อมทั้งปลูกฝังเด็กและเยาวชนได้มีจริยธรรม และมีทักษะในการดำรงชีวิต ที่ปราศจากยาเสพติด