นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมวันวิชาการฟัรฎูอีนสัมพันธ์ ประจำปี 2562

    2019-01-29 16:11:23
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมวันวิชาการฟัรฎูอีนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 8 โดยมีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา คณะกรรมการสมาคม นายกสมาคมครูสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรฎูอีน (ภาคบังคับ) จังหวัดสงขลา อิหม่ามประจำมัสยิด นายกเทศบาลเมืองคลองแห และคณะนักเรียนโรงเรียนสอนศาสนาอิลามเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียน ในการทำกิจกรรมทดสอบความสามารถวิชาการด้านศาสนา ซึ่งได้เรียนรู้มาตลอดปีการศึกษา โดยมีกิจกรรมต่างๆอาทิ การตอบปัญหาด้านศาสนา ท่องจำอัลกรุอ่าน บรรยายธรรม แข่งขันอาซานและการแสดงความสามารถของนักเรียนในสังกัด ภายใต้การดูแลของสมาคม และนอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว กลุ่มเยาวชนที่อยู่ในช่วงวัยศึกษาเหล่านี้ ยังต้องปลูกฝังในด้านจริยธรรม เป็นวัยที่จะต้องหาประสบการณ์การเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม มาเป็นแบบอย่างของสังคม อย่างมีประสิทธิภาพที่ดี และสามารถที่จะต่อยอดในระดับมัธยม และในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา เพื่อนำมาซึ่งความเจริญงอกงามแก่สังคมมุสลิมต่อไป