นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดโครงการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 สารภีเกมส์

    2019-01-29 16:13:23
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมแข่งขันกีฬาประชาชนจังหวัดสงขลา ในกิจกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 สารภีเกมส์ ชิงถ้วย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ประจำปี 2562 พร้อมกับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้ ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ปลัด อบจ.สงขลา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา และชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ร่วมกันจัด กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 "สารภีเกมส์" ชิงถ้วย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย หันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ และมาตราฐานการเล่นกีฬาของผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป รวมถึงเพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ไปแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป