นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีปิดกิจกรรมการแข่งขันและมอบโล่รางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตราฐานสากล

    2019-01-29 16:23:52
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีปิดกิจกรรมการแข่งขัน และมอบโล่รางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตราฐานสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2562 MOS Camp Songkhla ณ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดโครงกรรพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตราฐานสากล สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 19 และวันที่ 25-27 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา และวิทยาลัยอาชีวหลวงประธานราษฏร์นิกร ภายใต้วัตถุประสงค์ของกรรทดสอบความรู้ด้วย Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านเข้ารอบเพ่ื่อรับการอบรมจำนวน 178 คน จากเป้าหมาย 160 คน โดยแบ่งเป็น MS Word 2013 จำนวน 90 คนและ MS PowerPoint 2013 จำนวน 88 คน