23 ก.พ. 2561 นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2

    2018-02-27 11:01:56
    23 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีสงขลา ทำพิธีปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 พร้อมมอบเกียรติบัติแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 40 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา วันนี้ทุกคนยอมรับว่า สงขลาถือเป็นจังหวัดต้นแบบของการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ และพวกเราทุกคนที่ผ่านการอบรม จึงนับว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และพวกเราทุกคนคือ กลไกหลักของการแพทย์ฉุกเฉิน ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เพื่อให้ลดการสูญเสียชีวิตในระหว่างนำส่ง จึงหวังว่าจะนำความรู้ทีได้จากการอบรมในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อชุมชน ต่อสังคมและต่อประเทศต่อไป