นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานของอปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2561 "นวัตกรรมท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"

    2019-01-30 14:02:25
    30 มกราคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่จาก อบจ.สงขลา เข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2561 "นวัตกรรมท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ ห้องฟินิกซ์บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุม และเยี่ยมชมผลงานนิทรรศการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2561 ส่วนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงผลงานนิทรรศการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2561 ด้านนวัตกรรมท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำเสนอในเรื่องของสาธารณสุข โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นผู้นำเสนอในที่ประชุม พร้อมกับการอภิปรายทางวิชาการในเรื่อง "นวัตกรรมท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยวิทยากรรับเชิญประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรกปัทมสิริวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประธานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครอง นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และประธานกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนสำนักงาน ก.ก.ถ. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปราย โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานการบริหารจัดการที่ดี ปี 2561 ร่วมในพิธีเปิดการประชุม ทั้งนี้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เกิดจากนโยบายของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตระหนักถึงความสำคัญการจัดการบริการสาธารณะ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นรางวัล เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความตั้งใจในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ การบริการสาธารณะของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีผลงานนวัตกรรมท้องถิ่นที่โดดเด่น และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พร้อมทั้งสร้างนวัตกรรมที่โดดเด่น เหมาะแก่การเป็นต้นแบบและสร้างแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆสามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทาง ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมาย ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จึงมีนโยบายให้สำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมทางวิชาการ "นวัตกรรมท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน" ถอดบทเรียนผลงานที่ทรงคุณค่าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ 2561 โดยร่วมกับสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้นในครั้งนี้ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2561 เข้าร่วมแสดงผลงานร่วม 18 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ พร้อมกันนี้นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561 "นวัตกรรมท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในด้านสาธารณสุข จากนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จากการประชุมวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2561 ณ ห้องฟีนิกซ์ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร