อบจ.สงขลา ขับเคลื่อนนโยบาย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และยุทธศาสตร์ การส่งเสริมอาชีพ โดยความร่วมมือกันของ ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต และศูนย์แรงงานประจำอำเภอจะนะ จังหวัด

    2019-02-01 11:56:17
    อบจ.สงขลา ขับเคลื่อนนโยบาย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และยุทธศาสตร์ การส่งเสริมอาชีพ โดยความร่วมมือกันของ ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต และศูนย์แรงงานประจำอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จัดโครงการสนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้าฮาลาล นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่าย ประจำปี 2562 (กิจกรรมผึกอบรมสานฝันอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้สู่ครอบครัว) ณ ศาลาประชาคม อำเภอจะนะ (หลังใหม่) อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งในปัจจุบันประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า ประชาชนมีเวลาว่างจาการประกอบอาชีพหลักค่อนข้างมาก อบจ.สงขลา เล็งเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพของประชาชน ซึ่งประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ จึงได้ร่วมกับบัณฑิตแรงงานในพื้นที่อำเภอจะนะ จัดทำโครงการนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน ให้มีอาชีพเสริม เพิ่มช่องทางการหารายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน 888 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มฝึกอบรม จำนวน 40 กลุ่ม (กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจ) ภาพ : อรอนงค์ รอดแก้ว ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา