รองนายก อบจ. สงขลา เข้ารับประกาศเกียรติคุณ "เป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% ระดับทอง" ประจำปี 2561

    2019-02-06 16:15:38
    รองนายก อบจ. สงขลา เข้ารับประกาศเกียรติคุณ "เป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% ระดับทอง" ประจำปี 2561 แก่องค์กร/ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ "ปลอดโฟม” โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เดินหน้ารณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารสู่วาระสงขลาเมืองสะอาด วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ โดยนายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขึ้นรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% ระดับทอง " ประจำปี 2561 ในโอกาสประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2562 พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะโฟมและพลาสติก ซึ่งสอดรับกับ 12 ประเด็นวาระพัฒนาจังหวัดสงขลา ปี 2562 ในวาระสงขลาเมืองสะอาด