กิจกรรมลูกเสือ-เนตนารีโรงเรียนอบจ.สงขลา สร้างความสามัคคีเดินทางไกลเรียนรู้ใน 7 ฐาน

    2019-02-06 16:27:18
    กิจกรรมลูกเสือ-เนตนารีโรงเรียนอบจ.สงขลา สร้างความสามัคคีเดินทางไกลเรียนรู้ใน7ฐาน 2 ก.พ.62 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมนักเรียนชั้น ม.1 เดินทางไกล หลากหลาย 7 ฐานการเรียนรู้ในสวนสัตว์สงขลา สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ นายนิกร หีมโต๊ะเตะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์, ร.ร,อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์) ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา เปิดเผยว่า ได้จัดกิจกรรมให้กับลูกเสือ – เนตรนารีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกความอดทน เสียสละ การแก้ไขปัญหา การทำงานกันเป็นทีม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามหลักสูตรที่แต่ละโรงเรียนต้องดำเนินการ ทั้งนี้ทางเราได้เลือกสวนสัตว์สงขลาเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวกับสัตย์ป่าและธรรมชาติพร้อมๆ กันไป โดยได้กำหนดไว้ทั้งหมด 7 ฐาน ประกอบด้วย 1. ฐานเก็บกู้ระเบิด 2. ฐานฮิปโปโปเตมัส กิจกรรมหัวบอดท้ายใบ้ 3. ฐานเสือ กิจกรรมส่งต่อ 4. ฐานนกเงือก กิจกรรมลำเลียงผลไม้ 5. ฐานยีราฟ กิจรรมกระโดเชือก 6. ฐานนกแก้วมาคอร์ กิจกรรมใบ้คำ และ 7. ฐานสมเสร็จ กิจกรรมเหยียบกระดาษ “ทั้งนี้ทั้ง 7 ฐานและ 7 กิจกรรมนั้น จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ปัญหา แนวทางการแก้ไข เกิดความคิดการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้เกิดความสำเร็จ โดยการรวมพลังความรักความสามัคคีเพื่อสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จต่อไป” นายนูญ สายอ่อง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ กล่าวสนับสนุนว่า เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนต้องดำเนินการทุกปี โดยในระดับชั้น ม.1 นั้นจะมีกิจกรรมการเดินทางไกลและเรียนรู้ในฐานต่างๆ ไม่มีการพักแรม ส่วนระดับชั้น ม.2 และ ม.3 จะมีกิจกรรมเข้าค่าย 3 วัน 2 คืน ถ่ายภาพ : เกษม ลิมะพันธุ์ : KasemNEWS ประธานกรรมการสถานศึกษา ร.ร.เกาะแต้วฯ