นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสุขภาพ

    2019-02-07 14:31:13
    7 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสุขภาพ อสม.ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 3 สนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมือง จ. สงขลา จัดโดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยมี อสม.ทั่วไปที่ผ่านการคัดเลือกจากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาจาก 16 อำเภอ เข้ารับการอบรมเป็น อสม.ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง รุ่นที่ 1 จำนวน 125 คนเข้ารับการอบรม ทั้งนี้เพื่อให้ อสม.ได้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในด้านให้การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งจะยกระดับให้เป็น อสม.ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสิทธิภาพและมีเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง