อบจ.สงขลา จัดกิจกรรม รู้รักษ์ สามัคคี เยาวชนพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย

    2019-02-13 13:50:55
    ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กองกิจการสภาฯ อบจ.สงขลา จัดกิจกรรม “รู้รักษ์ สามัคคี เยาวชนพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ของพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กิจกรรม “รู้รักษ์ สามัคคี เยาวชนพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย” โดยนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางหิรัญญา ศรีปานแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานกองกิจการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติ และดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงสิทธิ เสรีภาพ บทบาทและหน้าที่ตามกฎหมายของประชาชน เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะในการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมความมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างศักยภาพแกนนำและเครือข่ายประชาธิปไตยในสังคม และการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือความแตกต่างหลากหลายของพลเมือง ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชน ภาพ / ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Kunlayanee Kan, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, ตาราง และสถานที่ในร่ม