โรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬา

    2019-02-18 11:00:45
    โรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬา ทั้งทาง มีความสามัคคีในหมู่คณะ และให้เยาวชนได้ห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่ง ที่ต้องการจะพัฒนาคนสงขลาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายในโรงเรียน “นนทรีเกมส์” โดยนายนูญ สายอ๋อง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 62 ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โรงเรียนสังกัด อบจ.สงขลา มีนโยบายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และห่างไกลยาเสพติด มีสมรรถนะที่เหมาะสมจึงได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน “นนทรีเกมส์” ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากรทางด้านการศึกษา และนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ภาพ : อรอนงค์ รอดแก้ว ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา