ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา ตอบสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นศูนย์การประชุมจัดฝึกอบรม และสามารถรองรับการประชุม การจัดกิจกรรม ได้หลาย ๆ กิจกรรม ในเวลาเดียวกัน

    2019-02-18 11:12:51
    ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตอบสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นศูนย์การประชุมจัดฝึกอบรม และสามารถรองรับการประชุม การจัดกิจกรรม ได้หลาย ๆ กิจกรรม ในเวลาเดียวกัน วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา ปี 2562 กิจกรรม การฝึกอบรมฟื้นฟูการดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ สำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 2 อาคารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อบจ.สงขลาจึงได้สนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ และได้พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้มีทักษะความชำนาญในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกหลักวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ มีการจัดประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ “ช่อลำดวนเกมส์” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันขึ้นทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง ห้องสันทนาการ ชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ มีการจัดอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพ หลักสูตรนวดแผนไทย โดยมีผู้สูงอายุที่สนใจอยากจะมีอาชีพ เพื่อหารายได้เสริมจำนวนมาก มาเข้ารับการฝึกอบรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง ภาพ / ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา