เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน”นนทรีเกมส์”ห่างไกลยาเสพติดสานสัมพันธ์รักสามัคคีโรงเรียนสังกัด อบจ.สงขลา

    2019-02-18 11:14:51
    เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน”นนทรีเกมส์” ห่างไกลยาเสพติดสานสัมพันธ์รักสามัคคี โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์, ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์) จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน”นนทรีเกมส์”แบ่งเป็น 3 สี ประกอบด้วยสีเขียว สีม่วง และสีแดง มีกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน สร้างความรัก ความสามัคคีร่วมกัน และร่วมกันต่อต้านยาเสพติด เมื่อเช้าวานนี้ ( 13 ก.พ.62) มีการตั้งต้นเดินขบวนเดินแถมจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมพอ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ผ่านมาตามถนนหลวงสายหลัก สู่ถนนอบจ.บ้านด่าน – โรงเรียนสังกัด อบจ.สงขลา ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยผ่านย่านชุมชนหมู่บ้านจนเข้าสู่สนามโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ภายในสนามมีตั้งแถวโดยแต่ละสีเดินผ่านเต้นที่พักประธาน ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน แขกผู้มีเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสีมีกิจกรรมการแสดงถึงความรังสรรค์แปลกใหม่และความสนุกสนานต่อหน้าประธานและแขกผู้มีเกียติ โดยมีนายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธี ขนวนแถวที่เดินผ่านประธานในพิธี นอกจากมีกิจกรรมการแสดงแล้ว มีการเขียนป้ายรณรงค์การต่อต้นยาเสพติด เช่น ยาบ้าก็ดี ถ้าไม่อยากเป็นผี อย่าคิดลองมัน, เลิกสูบเลิกเสพในวันนี้ เพื่อชีวิในวันข้างหน้า ทุกสีเดินผ่านประธานนำขบวนโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ (นักเรียนที่เป็นเลิศด้านดนตรี) นำสู่สนามและตั้งแถวในสนามเพื่อเข้าสู่พิธีการเปิดการแข่งขัน โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ประธานจัดการแข่งขัน นายนูญ สายอ๋อง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.สงขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ กล่าวรายงานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี”นนทรีเกมส์”ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสังกัดอบจ.สงขลาว่า โรงเรียนสังกัด อบจ.สงขลามีนโยบายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสมรรถนะที่เหมาะสม โดยเฉพาะการห่างไกลจากยาเสพติด จึงได้จัดการแข่งขั้นกีฬาสี”นนทรีเกมส์”ขึ้น ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ห่างไกลจากยาเสพติด นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรในสังกัด โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากรทางด้านการศึกษา และนักเรียน รวมทั้งสิ้น 619 คน นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานเปิดการแข่งขันกล่าวว่า จากวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันที่กล่าวมานั้น เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของภาครัฐและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพภาพแความสามารถทางด้านกีฬาแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และก่อให้เกิดปฎิสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียน เป็นกิจกรรมของโรงเรียนทั้งสองโรงได้จัดขึ้น ทั้งสองโรงเรียนเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ทำงานด้วยกัน เล่นกีฬาด้วยกัน เป็นการจัดกิจกรรมแสดงออกตามที่เราต้องการ ตามที่เราคิดสร้างสรรค์ เห็นได้จากทั้ง 3 สีที่มีความคิดริเริ่มในสิ่งทีดีๆ ดังเห็นได้ที่นักเรียนเขียนข้อความในขบวนพาเหรด อย่างน้อยๆ ให้ทุกคนได้ตระหนักว่า ยาเสพติดเป็นพิษภัยของชาติ ดังจะเห็นได้จากทั้ง 3 สีทีมีความคิดริเริ่มที่มีความสามารถไม่เฉพาะด้านกีฬา แต่เรายังมีความสามารถในด้านศิลปะด้านดนตรีอีกด้วย “จากขบวนพาเหรดอย่างน้อยๆ ให้เราได้ตระหนักว่า ยาเสพติดคือพิษภัยของชาติเราอย่าเพียงเขียนให้คนอื่นอ่านแต่ขอให้เราเอาสิ่งที่เราเขียน สิ่งที่เราคิดไปปฏิบัติเพื่ออนาคตของตนเอง เพื่อความสุขของคุณพ่อคุณแม่ เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติในอนาคต สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของพวกเรา คุณครูทุกคนในโรงเรียนเพียงทำหน้าที่เป็นเพียงคนบอกกล่าวให้คำแนะนำสั่งสอน” ถ่ายภาพ : เกษม ลิมะพันธุ์ : KasemNEWS ประธานกรรมการสถานศึกษา ร.ร.เกาะแต้วฯ